Акти и обрасци

АКТИ

На основу члана 13. став 1. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), Скупштина Ловачке коморе Србије, доноси:

СТАТУТ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

ЛОВНИХ РАДНИКА

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству и члана 32. и 42. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), а полазећи од стандарда и циљева садржаних у међународним документима који се односе на дивљач и ловство, поштујући домаћу ловну традицију и легислативу у циљу побољшања друштвеног положаја ловних радника, заштите дивљачи као општег добра и подизања угледа ловства Управни одбор на предлог Етичког комитета Ловачке коморе Србије доноси:

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
ЛОВНИХ РАДНИКА

 ДИСЦИПЛИНСКО – ЕТИЧКИ ПРАВИЛНИК

На основу члана 32. став 1. тачка 24. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), Управни одбор, на предлог Етичког комитета, на седници одржаној 21.04.2015. год. доноси:

ДИСЦИПЛИНСКО – ЕТИЧКИ ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О ВРШЕЊУ ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА
СТРУЧНОГ РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и члана 32. став 1. тачка 11в. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), Управни одбор доноси:

ПРАВИЛНИК О ВРШЕЊУ ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА
СТРУЧНОГ РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ

ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТРУЧНОГ ОДБОРА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 11б. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), Управни одбор Ловачке коморе Србије (09/2015 и 40/2015), доноси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ СТРУЧНОГ ОДБОРА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

(пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК
О РАДУ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 5. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), Управни одбор Ловачке коморе Србије на седници одржаној 28.05.2015. доноси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОРГАНА И ТЕЛА КОМОРЕ

На основу члана 22. Статута Ловачке коморе Србије, Скупштина Ловачке коморе Србије на седници одржаној 28. фебруара 2013. године, у Београду усвојила је:

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОРГАНА И ТЕЛА КОМОРЕ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ЛОВНИХ РАДНИКА

На основу члана 32. тачка 21. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), Управни одбор Ловачке коморе Србије (44/2012 и 38/2015) доноси:

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ЛОВНИХ РАДНИКА