ЛЕГИСЛАТИВА

Правилници, уредбе, конвенције и закони

ЗАКОНИ

ЗАКОН О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређујe се: заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи у ловишту; заштита, очување и унапређивање станишта дивљачи; заштита, уређивање и одржавање ловишта и друга питања од значаја за дивљач и ловство.
Дивљач је природно богатство и имовина Републике Србије која се користи под условима и на начин предвиђен овим законом.

Циљ закона

Члан 2.

Циљ овог закона је обезбеђивање одрживог газдовања популацијама дивљачи и њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи, производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција ловства.

Општи интерес

Члан 3.

Коришћење, управљање, заштита и унапређивање популација дивљачи и њихових станишта јесте делатност од општег интереса.
Општи интерес у обављању делатности из става 1. овог члана обезбеђује се:
1) доношењем Стратегије развоја ловства Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија);
2) доношењем планских докумената у ловству;
3) сталним мониторингом популација дивљачи и њихових станишта;
4) обезбеђивањем средстава за заштиту, очување и унапређивање популација дивљачи и њихових станишта и друге намене од значаја за развој ловства;
5) обезбеђивањем средстава за формирање и одржавање информационог система о популацијама дивљачи и њиховим стаништима;
6) обезбеђивањем подршке корисницима ловишта;
7) истраживачко-развојним радом у области ловства;
8) промоцијом ловства;
9) надзором над применом прописа у области ловства;
10) обављањем и других послова у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

Значење израза

Члан 4.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) алохтонa врстa дивљачи је врста дивљачи која се налази на подручју које је изван њеног природног распрострањења (ареала), као последица намерног или ненамерног уношења;
2) аутохтона врста дивљачи је врста дивљачи која се налази у природи у одређеном простору у оквиру свог познатог природног распрострањења;
3) биолошка разноврсност (биодиверзитет) је разноврсност и променљивост (варијабилност) биолошких облика, појава и процеса у оквиру живих организама и еколошких комплекса чији су они део, као одговор еволуције на променљивост еколошких фактора и укључује разноврсност у оквиру врста (генотипова), између врста и екосистема;
4) газдовање ловиштем је скуп мера за заштиту, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи у ловишту, заштиту, очување и унапређивање станишта дивљачи и заштиту, уређивање и одржавање ловишта;
5) гајење дивљачи је предузимање мера ради постизања, одржавања и обнављања броја и квалитета дивљачи према природним и другим могућностима станишта;
6) дозвола за лов крупне дивљачи је исправа којом се ловцу дозвољава да лови крупну дивљач;
7) дозвола за лов ситне дивљачи је исправа којом се групи ловаца дозвољава да лови ситну дивљач;
8) дивљач је законом одређена врста дивљих сисара и птица;
9) заштита дивљачи је предузимање мера које обезбеђују услове за опстанак и развој популације одређене врсте дивљачи, као и њену заштиту од противзаконитог коришћења;
10) корисник ловишта је једно правно лице коме је дато право на газдовање ловиштем;
11) коришћење дивљачи је предузимање мера у циљу добијања одређене материјалне или опште користи од дивљачи и њених делова;
12) ловац је физичко лице које је стекло ловну карту за текућу ловну годину, испуњава услове из прописа којима се регулише оружје и муниција и оспособљено је за лов дивљачи;
13) ловачки пси су пси свих раса који се, према критеријумима кинолошке организације у Републици Србији чланице Међународне кинолошке федерације (F.C.I), употребљавају у лову;
14) лов дивљачи је активност ловаца у тражењу, посматрању, праћењу, дозивању и чекању дивљачи ради одстрела, одстрел дивљачи, хватање живе дивљачи, као и сакупљање дивљачи или њених делова;
15) ловачки савез – Ловачки савез Србије, Ловачки савез Војводине и Ловачки савез Косова и Метохије основани ради остваривања циљева из области ловства;
16) ловиште је заокружена природна целина у којој постоје услови за трајну заштиту, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи;
17) ловиште посебне намене је ловиште намењено за спровођење посебних мера газдовања ради очувања и усмеравања развоја популације дивљачи и њених станишта;
18) ловна година је период од 1. априла текуће године до 31. марта следеће године;
19) ловна карта је исправа којом ловац стиче појединачно право на лов на територији Републике Србије, у периоду за који је издата, а који није дужи од једне ловне године;
20) ловна површина је површина у ловишту на којој је могуће у потпуности и на најцелисходнији начин спроводити мере гајења, заштите, лова и коришћења дивљачи;
21) ловни ревир је део ловишта одређен ловном основом ловишта ради боље организације газдовања ловиштем;
22) ловно подручје је просторно заокружена географска и природна целина која се установљава ради спровођења јединствене ловне политике, дугорочног рационалног газдовања популацијама одређених врста дивљачи и ефикасног предузимања одговарајућих мера у ловиштима;
23) ловостајем заштићене врсте дивљачи су заштићене врсте дивљачи;
24) матични фонд је бројност популације одређене врсте дивљачи утврђена на почетку ловне године;
25) мониторинг популација дивљачи и њихових станишта је систем сталног праћења и анализе укупног стања популација дивљачи и њихових станишта, а посебно виталности и здравственог стања популација дивљачи и биолошке разноврсности ради предузимања мера превенције и заштите;
26) ограђени терен за обуку паса је ограђени део ловишта одређен ловном основом ловишта на којем се изводи обука ловачких паса ради усавршавања и испитивања урођених особина;
27) ограђено ловиште или ограђени део ловишта је површина земљишта, вода и шума ограђена природним или вештачким препрекама које онемогућавају, односно умањују могућност да дивљач напусти ту површину;
28) одрживо газдовање је газдовање популацијама дивљачи на начин и у обиму који не води ка дугорочном смањењу бројности, генетичке разноврсности и ареала њихових популација, одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација;
29) опште право на лов је право корисника ловишта стечено у поступку давања права на газдовање ловиштем;
30) оптимални фонд је оптимална бројност популације одређене врсте дивљачи добијена на основу утврђеног бонитета ловишта;
31) отворено ловиште је ловиште у коме је могућа несметана дневна и сезонска миграција дивљачи;
32) оштећена јединка дивљачи је јединка која због трaјног физичког оштећења или држања у заточеништву, услед којег је изгубила особине дивљачи из природе и способност да се снађе и одржи у природном станишту, нема статус ловне врсте дивљачи;
33) парк дивљачи је ограђена површина у којој се врши гајење и заштита дивљачи ради спровођења истраживања, образовања и развоја туризма, као и трајног збрињавања оштећених јединки дивљачи, а у којој није дозвољен лов дивљачи;
34) површине ван ловишта су површине ужег подручја градова у Републици Србији без приградских насеља и аутопут;
35) појединачно право на лов је право ловца на лов које је стечено добијањем ловне карте;
36) полигон за лов дивљачи је посебно уређена ловна површина у ловишту утврђена ловном основом ловишта намењена за лов ситне дивљачи из вештачке производње;
37) промет уловљене дивљачи и трофеја дивљачи је скуп свих радњи од померања уловљене и прописно обележене дивљачи са места одстрела до испоручивања крајњем кориснику;
38) санитарни одстрел дивљачи је одстрел повређене, односно болесне дивљачи и одстрел код сумње на појаву, спречавања појаве, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
39) соколарење је начин лова дивљачи соколима или другим птицама грабљивицама у ловиштима где је такав лов предвиђен ловном основом;
40) трајно заштићене врсте дивљачи су строго заштићене врсте дивљачи;
41) трофеји дивљачи су роговље свих врста јелена и срндаћа, рогови муфлона, дивојарца и дивокозе, зуби (кљове) дивљег вепра, лобања и крзно медведа, вука, риса, дивље мачке и шакала, лобања лисице, јазавца и ракуноликог пса, препарирана дивљач и њени препарирани делови;
42) узгајалиште дивљачи је ограђени део ловишта намењен интензивном гајењу дивљачи за потребе насељавања и повећања бројности у ловиштима;
43) узгајалиште дивљачи посебне намене је ограђени део ловишта ради гајења дивљачи, очувања и побољшања генотипова и фенотипова одређених врста дивљачи;
44) фарма дивљачи је ограђена површина за гајење одређених врста дивљачи искључиво ради производње меса дивљачи.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВСТВА

Надлежност за послове ловства

Члан 5.

Министарство надлежно за послове ловства (у даљем тексту: Министарство) надлежно је за ловство на територији Републике Србије.
Аутономна покрајина надлежнa је за послове ловства од покрајинског значаја на територији аутономне покрајине.

Поједини послови аутономне покрајине

Члан 6.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са овим законом, на територији аутономне покрајине:
1) установљава ловишта у ловним подручјима;
2) установљава ловиште на захтев једног правног лица које је власник површине земљишта и испуњава услове из овог закона;
3) даје сагласност на ограђивање ловишта;
4) даје право на газдовање ловиштем једном кориснику ловишта који испуњава услове из овог закона;
5) доноси програм развоја ловног подручја за ловна подручја;
6) даје сагласност на ловну основу за газдовање ловиштем (у даљем тексту: ловна основа), програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи;
7) у складу са Стратегијом и програмима развоја ловних подручја ближе уређује критеријуме за утврђивање броја ловних карата које се дистрибуирају по појединим ловиштима у оквиру ловног подручја;
8) обезбеђује подстицајна средства за унапређење заштите и гајења дивљачи од покрајинског значаја у складу са својим актима и врши расподелу тих средстава;
9) обезбеђује средства за надокнаду штете коју ван ловишта проузрокује ловостајем заштићена дивљач;
10) даје сагласност да се може ловити ловостајем заштићена дивљач која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта;
11) врши инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона у ловиштима преко ловног инспектора.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Поједини послови јавних предузећа и привредних друштава

Члан 7.

Јавна предузећа регистрована за обављање делатности из члана 3. став 1. овог закона (у даљем тексту: јавна предузећа), у складу са овим законом, обављају послове:
1) чувања, заштите и гајења дивљачи до окончања поновљеног поступка доделе права на газдовање ловиштем, у случају када се не изврши давање права на газдовање ловиштем путем јавног огласа;
2) чувања, заштите и гајења дивљачи до окончања поновљеног поступка доделе права на газдовање ловиштем новом кориснику, у случају раскида уговора;
3) прикупљања и обраде података за ловишта посебне намене на територији Републике Србије који се воде у Катастру ловишта и Централној бази података;
4) дистрибуције ловних карата за ловишта посебне намене на територији Републике Србије.

Привредна друштва регистрована за обављање делатности из члана 3. став 1. овог закона (у даљем тексту: привредна друштва), у складу са овим законом, обављају послове:
1) прикупљања и обраде података за ловишта на територији Републике Србије који се воде у Катастру ловишта и Централној бази података, осим за ловишта посебне намене;
2) дистрибуције ловних карата корисницима ловишта на територији Републике Србије, осим за ловишта посебне намене.

Послови из ст. 1. и 2. овог члана врше се као поверени.
За обављање послова из ст. 1. и 2. овог члана средства се обезбеђују из Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије, а на територији аутономне покрајине из буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине.

Поједини послови ловачког савеза

Члан 8.

Ловачки савез, члан Међународног савета за ловство и заштиту дивљачи (у даљем тексту: CIC) обавља следеће послове:
1) образује комисију за полагање испита за оцењивање трофеја дивљачи и издаје уверење о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи;
2) стара се о трофејима дивљачи чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака;
3) образује Националну комисију за изложбе и трофеје која потврђује трофеје дивљачи оцењене највишим оценама, саставља листу трофејних вредности националних првака и решава о приговору на акт за оцену трофеја дивљачи коју је дала комисија корисника ловишта.

Ловачки савез образује комисију за полагање ловачког испита и издаје уверење о положеном ловачком испиту, издаје чланске карте својим члановима и заступа их у земљи и иностранству, пружа стручну помоћ својим члановима и издаје ловачке часописе и другу ловачку литературу.
Послови из става 1. овог члана, образовање комисије за полагање ловачког испита и издавање уверења о положеном ловачком испиту врше се као поверени послови.
Јавна предузећа, привредна друштва и ловачки савез дужни су да сарађују у свим заједничким питањима из области ловства и да једни другима достављају податке и обавештења потребна за рад.

III. ЛОВАЧКА КОМОРА

Оснивање

Члан 9.

Ради остваривања и заштите права и интереса ловних радника и унапређивања ловства у складу са одрживим газдовањем популацијама дивљачи, општим интересом и општеприхваћеним међународним стандардима у ловству оснива се Ловачка комора (у даљем тексту: Комора), као професионална организација, са правима и обавезама утврђеним овим законом и статутом Коморе.
Комора има својство правног лица које стиче регистрацијом у Регистар привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
Седиште Коморе је у Београду.
За оснивање и почетак рада Коморе средства се обезбеђују у буџету Републике Србије.

Састав Коморе

Члан 10.

Члан Коморе може бити лице са најмање средњим образовањем које је у току школовања положило предмет из области ловства.
Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

Послови Коморе

Члан 11.

Комора обавља следеће послове:
1) утврђује права и дужности чланова Коморе и доноси кодекс професионалне етике;
2) врши упис и води евиденцију свих чланова Коморе;
3) издаје и одузима лиценце и о томе води евиденцију;
4) врши ванредну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце;
5) предлаже министру надлежном за послове ловства (у даљем тексту: министар) висину накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и висину накнаде за ловну карту;
6) посредује у споровима између чланова Коморе и између чланова Коморе и корисника њихових услуга;
7) води евиденцију изречених дисциплинских мера члановима Коморе;
8) утврђује висину чланарине за чланове Коморе;
9) издаје легитимацију и идентификациони број члану Коморе који има лиценцу;
10) обавља и друге послове предвиђене статутом Коморе.

Послови из става 1. тач. 3), 4) и 5) овог члана врше се као поверени.
Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана ближе се уређује статутом и општим актима Коморе.
На статут и опште акте Коморе сагласност даје Министарство.

Органи Коморе

Члан 12.

Органи Коморе су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор, орган Коморе који решава о издавању и одузимању лиценце, Етички комитет и председник.
Скупштина је највиши орган Коморе.
Скупштину чине сви чланови Коморе.
Статутом се може одредити начин представљања чланова Коморе у скупштини Коморе.
Скупштина Коморе бира између својих чланова председника, као и састав управног одбора, надзорног одбора, органа Коморе који решава о издавању и одузимању лиценце и Етичког комитета, у чијим саставима морају бити представници Министарства и аутономне покрајине који су чланови Коморе.
Број, састав, делокруг и начин избора органа из става 1. овог члана утврђује се статутом Коморе.

Статут Коморе

Члан 13.

Комора доноси статут.
Статутом Коморе ближе се уређује:
1) делокруг Коморе;
2) органи Коморе и њихов делокруг рада;
3) начин одређивања висине чланарине и финансирања рада Коморе;
4) поступак пред Етичким комитетом и
5) друга питања из надлежности Коморе.

Средства за рад Коморе

Члан 14.

Комора стиче средства за рад од чланарине, накнаде за упис у евиденцију, накнаде за издавање лиценце, накнаде за издавање извода из евиденције, поклона, завештања, донација и других извора, у складу са законом.

Лиценца

Члан 15.

Лиценцу за обављање одређених послова у ловству може да стекне лице које има положен стручни испит за стицање одређене лиценце, члан је Коморе и има одговарајуће образовање, и то за:
1) израду планских докумената – најмање завршене основне студије;
2) обављање стручних послова газдовања ловиштем посебне намене – најмање завршене основне студије, а за остала ловишта – најмање завршено средње образовање уз завршену специјализацију из области ловства;
3) обављање послова ловочуварске службе – најмање завршено средње образовање.
Лице са лиценцом може да обавља одређене послове у ловству, само ако је запослено код правног лица које је регистровано за обављање тих послова.
Члану Коморе који је до дана ступања на снагу овог закона положио државни стручни испит, чији се посебни део односио на ловство и ловно законодавство, Комора издаје лиценцу на лични захтев.
Лиценца се издаје на неодређено време.
Министар ближе прописује програм и начин полагања стручног испита за стицање лиценце, образац записника о полагању стручног испита и образац уверења о положеном стручном испиту.

Послови за које се стиче лиценца

Члан 16.

Лиценца се стиче за:
1) израду планских докумената у складу са овим законом;
2) обављање стручних послова газдовања ловиштем;
3) обављање послова ловочуварске службе.

Поступак издавања и одузимања лиценце

Члан 17.

Поступак издавања и одузимања лиценце спроводи Комора.
Комора води евиденцију издатих и одузетих лиценци.
Трошкове издавања лиценце сноси подносилац захтева за издавање лиценце.
Орган Коморе који решава о издавању и одузимању лиценце доноси решење о издавању, односно одузимању лиценце.
На решење органа Коморе из става 4. овог члана може се изјавити жалба министру.
Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење министра по жалби је коначно и против њега се може водити управни спор.
Поступак издавања и одузимања лиценце, као и евиденција издатих и одузетих лиценци ближе се уређују статутом Коморе.

Провера квалитета стручног рада имаоца лиценце

Члан 18.

Провера квалитета стручног рада имаоца лиценце може бити редовна и ванредна.
Редовну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце за израду планских докумената врши Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, и то у поступку давања сагласности на планске документе.
Редовну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце за обављање стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе врши инспектор надлежан за послове ловства (у даљем тексту: ловни инспектор).
Ванредну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце врши Комора преко овлашћеног члана Коморе.
Ванредну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце врши овлашћени члан Коморе који има исти или виши ниво образовања као ималац лиценце чији квалитет стручног рада проверава.
Ималац лиценце дужан је да сарађује са лицем овлашћеним за проверу квалитета стручног рада.

Извештај о провери квалитета стручног рада

Члан 19.

Ловни инспектор и Комора дужни су да Министарству достављају извештај о резултатима провере квалитета стручног рада имаоца лиценце и предузетим мерама у року од пет дана од дана извршене провере.

IV. ЗАШТИТА ДИВЉАЧИ

Статус заштите дивљачи

Члан 20.

Проглашавају се следећи статуси заштите дивљачи:
1) трајно заштићене врсте дивљачи;
2) ловостајем заштићене врсте дивљачи.
Трајно заштићене врсте дивљачи (неловне врсте дивљачи) заштићују се трајном забраном лова.
Ловостајем заштићене врсте дивљачи (ловне врсте дивљачи) заштићују се забраном лова у одређеном периоду (у даљем тексту: ловостај).
Ловостај дивљачи не односи се на ситну дивљач из вештачке производње на полигонима за лов дивљачи.

Начин проглашавања ловостајем заштићених врста дивљачи

Члан 21.

Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине споразумно проглашавају ловостајем заштићене врсте дивљачи, трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мере заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи, а на основу процене угрожености појединих врста, бројности популација и обавеза из потврђених међународних уговора.

Забране

Члан 22.

Забрањено је:
1) угрожавати опстанак дивљачи у природи и њена станишта;
2) прогањати, злостављати, намерно повређивати и узнемиравати дивљач;
3) заробљавати и држати дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно уништавати место за размножавање и одмор дивљачи, узимати јаја од дивљачи, као и сакупљати јаја заштићених врста птица;
4) држати дивљач у затвореном простору дуже од месец дана од дана престанка деловања елементарних непогода, односно излечења повреде или спровођења одређених мера гајења, осим у зоолошким вртовима, фармама дивљачи, парковима дивљачи и другим објектима у којима је овим законом или посебним законима дозвољено држање дивљачи у затвореном простору;
5) уносити у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и са фарми дивљачи, као и оштећених јединки дивљачи;
6) уношење нових алохтоних врста дивљачи и њихових хибрида у слободну природу на подручју Републике Србије;
7) вршити жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи;
8) палити коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима;
9) употребљавати средства за заштиту биља и друга хемијска средства у количинама и дозама које могу проузроковати штету на дивљачи;
10) тровати дивљач;
11) облагати отворене канале, акумулације, језера и обале водотока пластичним и другим материјалима, осим на начин прописан актом министра из члана 91. овог закона.

Изузеци од забране

Члан 23.

Забране из члана 22. тач. 3) и 4) овог закона не односе се на дивљач угрожену од елементарних непогода, у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести, организованог хватања повређене дивљачи, насељавања дивљачи и испитивања урођених особина ловачких паса, као и на дивљач за потребе научног истраживања, наставе, зоолошких вртова и музеја, ако је за то дата сагласност Министарства.
Корисник дивљачи дужан је да у случајевима из става 1. овог члана поступа на хуман начин.

Уношење дивљачи у ловиште

Члан 24.

Дивљач се може уносити у ловиште само ако се њеним уношењем не угрожава биолошка равнотежа и биолошка разноврсност.
Уношење дивљачи у ловиште може се вршити до бројности оптималног фонда утврђеног планским документом.
Уношење у ловиште алохтоне дивљачи, дивљачи из увоза, као и пребацивање дивљачи из ловишта у ловиште, корисник ловишта врши у складу са програмом насељавања дивљачи, уз дозволу Министарства и дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине, а у складу са прописима којима се уређује заштита природе.

Контрола дивљачи пре уношења у ловиште

Члан 25.

Пре уношења дивљачи у ловиште мора се извршити њена здравствена контрола и обезбедити одговарајућа документација, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Мере здравствене заштите дивљачи

Члан 26.

Корисник ловишта дужан је да предузима мере заштите здравља дивљачи, као и све неопходне мере ради спречавања појаве и ширење заразних болести дивљачи и зооноза.
Корисник ловишта дужан је да спроводи и друге мере у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Мере за успостављање оптималне бројности

Члан 27.

Ако се у ловишту смањи бројност неке врсте ловостајем заштићене дивљачи испод минималне бројности утврђене за ту годину планским документом, корисник ловишта дужан је да обустави лов те врсте дивљачи и предузме мере ради успостављања оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној основи.
Ако се у ловишту повећа бројност неке врсте ловостајем заштићене дивљачи изнад оптималне бројности утврђене планским документом, корисник ловишта дужан је да предузме мере ради успостављања оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној основи.

Мере заштите дивљачи на неловним површинама, односно површинама ван ловишта

Члан 28.

Заштиту ловостајем заштићене дивљачи која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта врши власник, односно корисник земљишта, вода и шума на којој је дивљач.
Под заштитом у смислу става 1. овог члана подразумева се предузимање мера заштите дивљачи утврђених овим законом.
Ловостајем заштићена дивљач која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта може се ловити уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Заштита дивљачи од паса и мачака без власника или без контроле власника

Члан 29.

Пси и мачке без власника или без контроле власника који се налазе у ловишту без дозволе корисника ловишта, а представљају непосредну опасност по дивљач могу се под прописаним условима уклонити из ловишта без посебне дозволе.
Министар ближе прописује услове и начин за уклањање паса и мачака без власника или без контроле власника из ловишта.

Ограничења у кретању лица у ловишту

Члан 30.

У ловишту се могу кретати лица која су наоружана ловачким оружјем или опремљена другим средствима за лов, ако имају ловну карту и дозволу за лов.

V. ЛОВНО ПОДРУЧЈЕ И ЛОВИШТЕ

Установљавање ловних подручја

Члан 31.

Ловна подручја установљавају се на целој територији Републике Србије ради спровођења јединствене ловне политике и одговарајућих мера заштите, гајења и унапређивања газдовања дивљачи.

Установљавање ловишта

Члан 32.

Ловиште се установљава као отворено или ограђено.
Отворено ловиште не може бити мање од 2.000 ha, осим ловиште посебне намене и ловиште на површини регистрованог рибњака.
Ловиште на површини регистрованог рибњака не може бити мање од 200 ha.
Ограђено ловиште не може бити мање од 300 ha, осим ловиште посебне намене.
Ловиште се не може ограђивати без сагласности Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ловишта посебне намене

Члан 33.

Ловишта посебне намене установљавају се на површинама националних паркова и на површинама са већинским учешћем државних шума и шумског земљишта.

Начин установљавања ловних подручја и ловишта

Члан 34.

Ловна подручја на територији Републике Србије установљава Влада.
Ловишта у ловним подручјима из става 1. овог члана установљава министар, а ловишта у ловним подручјима на територији аутономне покрајине установљава старешина надлежног покрајинског органа, у складу са овим законом.
Министар, а на територији аутономне покрајине старешина надлежног покрајинског органа установљава ловиште на захтев једног правног лица које је власник земљишта и испуњава услове из овог закона.

Одређивање и обележавање граница

Члан 35.

Граница ловишта одређује се у зависности од природне целине, еколошким, географским и другим условима, средишњим током великих река и аутопутевима који спречавају природну миграцију длакаве дивљачи.
Граница ловишта мора бити уочљива.
Ако границу ловишта није могуће одредити на начин из става 1. овог члана, граница ловишта се одређује железничком пругом, магистралним и локалним путем, вододелницом, средишњим током реке и границом катастарске општине.
При утврђивању границе ловишта мора се узети у обзир природна миграција дивљачи.
Корисник ловишта дужан је да видно обележи, односно означи границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи, као и ловно-техничке објекте у ловишту.
Министар ближе прописује начин обележавања, односно означавања граница и објеката из става 5. овог члана.

Неловне површине

Члан 36.

Неловне површине су:
1) насељена места и паркови у насељима;
2) плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази;
3) објекти за лечење, одмор и рекреацију;
4) аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови и друге комуналне површине;
5) површине које се користе за војне намене;
6) површине које су на удаљености мањој од 200 m од насеља и     стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката;
7) фарме дивљачи и паркови дивљачи;
8) остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.

Ограђени делови ловишта

Члан 37.

Део ловишта се може ограђивати ако је власник земљишта дао сагласност и ако је на програм газдовања за ограђени део ловишта прибављена сагласност у складу са овим законом и законом којим се уређује ветеринарство.
Површина ограђеног терена за обуку паса не може бити већа од 5 ha.

VI. ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ И ДИВЉАЧИ

1. Право на газдовање ловиштем

Давање права на газдовање ловиштем

Члан 38.

Право на газдовање ловиштем може да стекне један корисник ловишта који испуњава услове утврђене овим законом.
Корисник ловишта може да буде правно лице које испуњава услове за спровођење ловног газдовања у складу са одредбама овог закона и то у погледу: одговарајуће гаранције прописане актом из члана 44. овог закона у вредности почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи обрачунатој по прописаној висини накнаде и стручне и ловочуварске службе, као и друге услове прописане јавним огласом за давање права на газдовање ловиштем.
Корисник ловишта из става 1. овог члана може да буде правно лице основано као јавно предузеће, привредно друштво, други облик предузећа, као и ловачка удружења и друга удружења која су основана и делују у складу са законом.
Корисник ловишта може да буде и правно лице које није регистровано за обављање стручних послова у газдовању ловиштем и/или ловочуварских послова, ако има закључен уговор о обављању стручних послова у газдовању ловиштем и/или ловочуварских послова са правним лицем регистрованим за обављање тих послова пре подношења захтева за добијање права на газдовање ловиштем.
Право на газдовање ловиштем даје се јавним огласом, ако овим законом није друкчије одређено.
Изузетно од става 5. овог члана право на газдовање ловиштем даје се без јавног огласа за ловиште посебне намене јавном предузећу, односно другом правном лицу чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, које је корисник државних шума и шумског земљишта на којима је ловиште установљено, као и за ловиште у коме је корисник власник земљишта из члана 34. став 3. овог закона.

Период газдовања ловиштем

Члан 39.

Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година, осим у случајевима када је овим законом друкчије одређено.
Право на газдовање ловиштем посебне намене и ловиштем у којем је корисник власник земљишта даје се на период од 20 година.

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем

Члан 40.

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем припрема и доставља на објављивање Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, у року од 30 до 90 дана пре истека периода на који је дато право на газдовање ловиштем.
Јавни оглас из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Правно лице дужно је да уз пријаву на јавни оглас достави и доказе о испуњавању услова из члана 38. став 2. овог закона, као и програм улагања у ловиште за период на који се ловиште даје на газдовање.
У случају да се на јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем јави више правних лица која испуњавају услове из члана 38. став 2. овог закона, предност при додели права на газдовање ловиштем има правно лице које у програму улагања има највећу планирану вредност улагања у ловиште.
Изузетно, предност у добијању права на газдовање ловиштем има правно лице које испуњава услове из овог закона, а које је правни следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до дана ступања на снагу овог закона и који је испунио све обавезе прописане планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико се ловиште установљава на површини постојећег ловишта.
Комисију за избор корисника ловишта коме се даје право на газдовање ловиштем образује министар, односно старешина надлежног покрајинског органа.
Одлуку о избору корисника ловишта коме се даје право на газдовање ловиштем доноси министар, односно старешина надлежног покрајинског органа, на предлог комисије.

Уговор о давању права на газдовање ловиштем

Члан 41.

На основу одлуке о избору корисника ловишта коме се даје право на газдовање ловиштем закључује се уговор о давању права на газдовање ловиштем (у даљем тексту: уговор).
Уговор закључује министар, односно старешина надлежног покрајинског органа и овлашћено лице корисника ловишта.
Уговор садржи нарочито: обавезу корисника ловишта да обезбеди одговарајуће гаранције прописане актом из члана 44. овог закона у вредности почетних фондова ловостајем зашићених врста дивљачи обрачунатој по прописаној висини накнаде, обавезу улагања у ловиште у складу са програмом улагања у ловиште из члана 40. став 3. овог закона, период на који се даје право на газдовање ловиштем, бројност почетних фондова дивљачи, права и обавезе корисника ловишта у погледу заштите и гајења дивљачи, мере за унапређивање газдовања ловиштем, одговорност за чување ловишта и за спровођење мера заштите, као и услове и начин раскида уговора.
Корисник ловишта дужан је да на захтев Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа, подноси извештај о извршавању обавеза из уговора.

Раскид уговора

Члан 42.

Уговор се може раскинути ако:
1) корисник ловишта, у току газдовања ловиштем, престане да испуњава услове на основу којих је стекао право на газдовање ловиштем;
2) корисник ловишта не извршава одредбе уговора;
3) корисник ловишта не донесе ловну основу у прописаном року;
4) корисник ловишта не газдује ловиштем у складу са ловном основом;
5) корисник ловишта не поступа у складу са прописима којима се уређује ловство и заштита дивљачи, као и другим законима и подзаконским актима који регулишу ову област;
6) корисник ловишта престане са радом;
7) ловиште престане да постоји у установљеним границама.

Закуп

Члан 43.

Корисник ловишта не може уступити ловиште или његов део другом кориснику на газдовање или га дати у закуп.
Изузетно, корисник ловишта посебне намене може ловни ревир дати у закуп правном лицу на територији Републике Србије које испуњава законом прописане услове само уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине уз сагласност надлежног покрајинског органа.

Овлашћење за ближе прописивање садржине акта о ловним подручјима и ловиштима

Члан 44.

Министар ближе прописује начин установљавања ловног подручја и ловишта, услове за спровођење ловног газдовања, поступак спровођења јавног огласа, поступак за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржину уговора, утврђивање висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и услове и начин за давање ловног ревира у закуп.

2. Плански документи

Стратегија развоја ловства Републике Србије

Члан 45.

Основни документ управљања и заштите дивљачи је Стратегија коју доноси Влада за период од 15 година.
Стратегијом се одређују дугорочни циљеви, смернице и мере за развој ловства и унапређивање стања популација дивљачи, као и начин спровођења, у складу са привредним, друштвеним и културним развојем Републике Србије.
Стратегија, поред извештаја о стању дивљачи и ловства, начина спровођења заштите дивљачи, као и општих стратешких циљева, садржи нарочито:
1) смернице за развој сектора ловства и сарадње са другим секторима;
2) смернице за управљање популацијама дивљачи и праћење стања дивљачи и њених станишта;
3) смернице за законодавни и институционални оквир;
4) смернице за образовање стручних лица и ловочувара;
5) смернице за укључивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и унапређења ловства;
6) смернице за обавештавање јавности и учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи;
7) планове за спровођење смерница са утврђивањем приоритета и могућих извора финансирања;
8) начин испуњавања међународних обавеза у заштити дивљачи и њених станишта.
Смернице утврђене Стратегијом примењују се у изради програма развоја ловних подручја и других планских докумената у ловству.
Стручну основу за израду Стратегије израђује Министарство.
Ревизија Стратегије обавља се по потреби.
Стратегија се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Програм развоја ловног подручја

Члан 46.

Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање стања популација дивљачи у ловном подручју врше се на основу програма развоја ловног подручја који доноси Министарство за период од 15 година.
За ловно подручје на територији аутономних покрајина програм развоја ловног подручја доноси надлежни покрајински орган за период од 15 година.
Програм развоја ловног подручја садржи нарочито: назив ловног подручја, површину и границе ловног подручја, природне и друге услове за гајење дивљачи, врсте ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, процењене и оптималне бројности ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи, циљеве газдовања у ловном подручју и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивљачи, мере за спречавање штета од дивљачи и штета на дивљачи, као и начин и услове партиципације власника земљишта, вода и шума обухваћеног програмом развоја ловног подручја.
Програм развоја ловног подручја за наредни период доноси се четири месеца пре истека времена за који је донет претходни програм развоја ловног подручја.

Ловна основа

Члан 47.

Ловна основа је плански документ на основу кога се врши заштита и гајење дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, лов и коришћење уловљене дивљачи и њених делова у ловишту.
Ловна основа за ловиште које се налази у националним парковима и другим заштићеним природним добрима мора бити усклађена са прописима којима се уређују мере заштите и начин коришћења националног парка и прописима којима се уређује заштита природе.
Корисник ловишта дужан је да донесе ловну основу која мора бити усклађена са програмом развоја ловног подручја у оквиру кога се то ловиште налази.
Ловна основа нарочито садржи: назив ловишта, одређивање бонитета ловишта, бројно стање ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи у ловишту, циљеве газдовања ловиштем и мере за остваривање циљева, мере гајења и заштите дивљачи, план одстрела дивљачи, план уређивања и одржавања ловишта и мере за спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи и економско-финансијски план газдовања.
Корисник ловишта дужан је да за наредни период донесе ловну основу најкасније четири месеца пре истека времена за који је донета претходна ловна основа.
Корисник новоустановљеног ловишта дужан је да донесе ловну основу у року од 90 дана од дана потписивања уговора.
Корисник ловишта дужан је да у ловној основи евидентира све извршене радове у ловишту најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину.
Средства за израду ловне основе обезбеђује корисник ловишта.
Ловна основа доноси се за период од 10 година.

Годишњи план газдовања ловиштем

Члан 48.

Корисник ловишта дужан је да донесе годишњи план газдовања ловиштем (у даљем тексту: годишњи план) усклађен са ловном основом.
Годишњи план садржи нарочито: назив ловишта, резултате газдовања ловиштем у претходној ловној години, бројно стање ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи у ловишту, мере гајења и заштите дивљачи, план одстрела дивљачи, план уређивања и одржавања ловишта и мере за спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи и економско-финансијски план газдовања.
Годишњи план доноси се за период од 1. априла текуће године до 31. марта наредне године.
Корисник ловишта дужан је да пре израде годишњег плана утврди бројно стање дивљачи у ловишту на начин прописан програмом развоја ловног подручја, а утврђено бројно стање прикаже у годишњем плану као матични фонд на почетку ловне године.
Средства за израду годишњег плана обезбеђује корисник ловишта.
Забрањен је лов дивљачи пре доношења годишњег плана.

Израда планских докумената

Члан 49.

Програм развоја ловног подручја, ловну основу, годишњи план, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи израђује правно лице регистровано за обављање послова планирања у ловству које има запослено лице са лиценцом за израду планских докумената.
Ловна основа, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи доноси се по претходно прибављеној сагласности Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.
Министарство расписује јавни конкурс за израду програма развоја ловног подручја, у року од 90 дана од дана установљења ловног подручја, односно најкасније шест месеци пре истека времена за које је донет претходни програм.
Министар ближе прописује садржину и начин израде програма развоја ловног подручја, ловне основе, годишњег плана, програма газдовања за ограђени део ловишта и програма насељавања дивљачи.

3. Права и обавезе корисника суседних ловишта, корисника, односно власника земљишта, вода и шума и корисника, односно управљача заштићеног природног добра

Права и обавезе корисника суседних ловишта

Члан 50.

Корисници суседних ловишта дужни су да међусобно усклађују мере заштите и гајења дивљачи утврђене ловним основама, а нарочито у погледу утврђивања бројног стања дивљачи, планираног одстрела, динамике реализације планираног одстрела и других питања од заједничког интереса.

Права и обавезе корисника, односно власника земљишта, вода и шума

Члан 51.

Корисник, односно власник земљишта, вода и шума на коме се ловиште налази дужан је да дозволи кориснику ловишта вршење радњи предвиђених ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима донетим у складу са овим законом.
У случају из става 1. овог члана корисник, односно власник земљишта, вода и шума има право на накнаду за причињену штету коју плаћа корисник ловишта, чију висину корисник, односно власник земљишта, вода и шума и корисник ловишта утврђују споразумно.

Права и обавезе корисника, односно управљача заштићеног природног добра

Члан 52.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи у националним парковима и другим заштићеним природним добрима врши се у складу са овим законом, прописима којима се уређује заштита природе и посебним законом којим се уређују мере заштите и начин коришћења националног парка.

4. Катастар ловишта и Централна база података

Катастар ловишта и Централна база података

Члан 53.

Министарство води Катастар ловишта и Централну базу података за сва ловишта.
У Катастар ловишта и у Централну базу података уписују се и воде сви подаци од значаја за планирање, управљање и надзор над ловним газдовањем, заштитом дивљачи и стаништима дивљачи.
Јавна предузећа и привредна друштва из члана 7. овог закона дужна су да обрађене податке достављају Министарству на прописаном обрасцу.
Корисник ловишта дужан је да сарађује са јавним предузећима и привредним друштвима из става 3. овог члана у прикупљању података.
Министарство на основу података из става 3. овог члана израђује годишњи извештај о стању дивљачи и ловства.
Годишњи извештај о стању дивљачи и ловства доступан је јавности.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења Катастра ловишта и Централне базе података, садржину и изглед обрасца за обраду и достављање података, као и садржину, начин израде и објављивања годишњег извештаја о стању дивљачи и ловства.

5. Стручни и ловочуварски послови у ловишту

Стручни послови газдовања ловиштем

Члан 54.

Стручне послове газдовања ловиштем врши лице са лиценцом за обављање стручних послова газдовања ловиштем запослено код правног лица које је регистровано за обављање стручних послова у ловству.
Лице из става 1. овог члана је службено лице које врши дужност наоружано службеним оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.
Министар ближе прописује начин организовања стручне службе за газдовање ловиштем.

Ловочуварска служба

Члан 55.

Ловочуварска служба обавља послове заштите и уређивања ловишта, као и гајења и заштите дивљачи у ловишту.

Ловочувар

Члан 56.

Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова.
Правно лице код кога је ловочувар запослен дужно је да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.
Министар ближе прописује начин организовања ловочуварске службе, изглед службене униформе ловочувара, изглед и садржину легитимације и ознаке ловочувара, врсте и правила употребе службеног оружја ловочувара, начин задуживања и раздуживања службеним оружјем, врсте друге опреме ловочувара, садржину и изглед обрасца записника о извршеној или покушаној незаконитој радњи и потврде о привременом одузимању ствари.

Права и дужности ловочувара

Члан 57.

У вршењу послова ловочувар има право и дужност да:
1) се представи и покаже службену легитимацију сваком лицу према којем интервенише;
2) сачини записник о извршеној или покушаној незаконитој радњи, извршиоцима, односно лицима која су покушала да изврше незакониту радњу, ловачком оружју, предметима, псима и превозним и другим средствима коришћеним или намењеним за вршење незаконите радње, као и да о извршеној или покушаној незаконитој радњи обавести одговорно лице у правном лицу код кога је запослен, корисника ловишта, полицију и надлежног ловног инспектора;
3) фотографише или сними лица која су извршила или покушала да изврше незакониту радњу, незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи, псе, као и ловачко оружје, предмете и друга средства којима је извршен незаконит лов или нанета штета ловишту;
4) лицу од кога су привремено одузети незаконито уловљена или ухваћена дивљач, трофеји и други делови дивљачи, пси и превозна и друга средства и предмети изда потврду о привременом одузимању ствари;
5) поднесе пријаву против лица које је затечено у извршењу незаконите радње;
6) затражи помоћ надлежног органа унутрашњих послова и надлежног ловног инспектора ако је онемогућен у вршењу послова ловочуварске службе.

Овлашћења ловочувара

Члан 58.

У вршењу послова из члана 57. овог закона ловочувар је овлашћен да:
1) контролише ловну карту, дозволу за лов, оружни лист, идентификациону картицу ловачког пса и исправу којом лице затечено у ловишту потврђује свој идентитет;
2) лице без јавних исправа затечено у вршењу незаконитих радњи приведе надлежном органу;
3) контролише ловачко оружје, предмете и друга средства коришћена или намењена за вршење незаконите радње, возила и друга средства која служе за превоз или преношење дивљачи, као и лица за која постоји сумња да превозе, односно преносе уловљену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи;
4) привремено одузме незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи, псе, као и предмете и друга средства којима је извршен незаконит лов или нанета штета ловишту и одмах преда надлежном органу на даље поступање;
5) затражи успостављање претходног стања, односно предузима мере за спречавање и уклањање штетних последица.
Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев ловочувара покаже исправе и омогући преглед улова, ловачког оружја и других средстава за лов, возила и других средстава за превоз или преношење уловљене дивљачи и њених делова.
6. Лов дивљачи

Лов на ловним површинама

Члан 59.

Ловостајем заштићена дивљач може се ловити само у ловиштима под условима утврђеним овим законом.

Право на лов дивљачи

Члан 60.

Право на лов дивљачи имају лица са лиценцом из чл. 54. и 56. овог закона и лица са ловном картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из прописа којима се регулише оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао дозволу за лов.
Право на ловну карту има:
1) лице са положеним ловачким испитом, у складу са овим законом;
2) лице које је стекло диплому средње или високе школе у којој је изучавало предмет из области ловства;
3) инострани ловац, у складу са овим законом.

Ловна карта

Члан 61.

Ловна карта може бити месечна и годишња.
Захтев за добијање ловне карте подноси се кориснику ловишта.
Захтев из става 2. овог члана садржи: презиме и име, јединствени матични број грађана, број личне карте или пасоша, пол, датум рођења, место, општину и државу рођења, држављанство, место пребивалишта и адресу стана, датум подношења захтева и врсту ловне карте за коју се подноси захтев.
Уз захтев за добијање ловне карте лице је дужно да приложи доказе о испуњености услова за добијање ловне карте, у складу са овим законом и доказ о уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Министар, а на територији аутономне покрајине старешина надлежног покрајинског органа, у складу са Стратегијом и програмима развоја ловних подручја ближе уређује критеријуме за утврђивање броја ловних карата које се дистрибуирају по појединим ловиштима у оквиру ловног подручја.

Издавање, штампање и дистрибуција ловних карата

Члан 62.

Ловну карту издаје и штампа Министарство.
Јавна предузећа и привредна друштва из члана 7. овог закона која обављају послове дистрибуције ловних карата дужна су да Министарству достављају извештај о извршењу послова до 10-тог у месецу за претходни месец.

Дозвола за лов

Члан 63.

Овлашћено лице корисника ловишта дужно је да на прописаном обрасцу, у складу са планским документом и својим актом, изда дозволу за лов крупне дивљачи на име ловца, односно дозволу за групни лов дивљих свиња на име вође групе.
Овлашћено лице корисника ловишта дужно је да на прописаном обрасцу, у складу са планским документом и својим актом, изда дозволу за лов ситне дивљачи на име вође групе.
Министар ближе прописује услове и начин организовања лова, изглед и садржину обрасца ловне карте, изглед и садржину обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изглед и садржину обрасца извештаја о извршеном лову.

Ловачки испит

Члан 64.

Ловачким испитом проверава се оспособљеност лица за лов.
Уз захтев за полагање ловачког испита лице је дужно да приложи акт о томе да је обучено да рукује ловачким оружјем, који се издаје у складу са прописима о оружју и муницији.
Ловачки испит полаже се пред комисијом коју образује ловачки савез, а коју чине лица са лиценцом за обављање одређених послова у ловству.
Комисија из става 3. овог члана води записник о полагању ловачког испита.
Ловачки савез издаје уверење о положеном ловачком испиту.
Висину накнаде за издавање уверења о положеном ловачком испиту утврђује ловачки савез уз претходну сагласност Министарства.
Послове из ст. 3. и 5. овог члана ловачки савез обавља као поверене.
Министар ближе прописује начин и програм полагања ловачког испита, изглед и садржину обрасца уверења о положеном ловачком испиту, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању ловачког испита.

Акти корисника ловишта

Члан 65.

Корисник ловишта дужан је да донесе акте којима се ближе уређује газдовање ловиштем, а нарочито начин организовања стручне и ловочуварске службе, начин организовања лова, време трајања лова, мере сигурности у лову, начин коришћења објеката у лову, контролу ловљења дивљачи, поступање са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и мере за спречавање штете на дивљачи и штете од дивљачи.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, даје сагласност на акте корисника ловишта.

Право својине над уловљеном дивљачи

Члан 66.

Кориснику ловишта припада уловљена или угинула дивљач и њени делови (трофеји и др.).
Корисник ловишта дужан је да својим актом одреди цене одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи.

Промет уловљене дивљачи и њених делова

Члан 67.

Корисник ловишта дужан је да обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на начин прописан овим законом и то пре померања уловљене дивљачи са места одстрела.
Уловљена дивљач и трофеји дивљачи могу се ставити у промет ако је за њих издата пропратница, односно трофејни лист и одговарајућа документација, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
Корисник ловишта дужан је да изда пропратницу за уловљену дивљач и трофејни лист на прописаном обрасцу.
Корисник ловишта дужан је да води евиденцију о одстрељеној дивљачи, трофејима одстрељене дивљачи и о издатим трофејним листовима.
Министар ближе прописује услове за стављање у промет уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, начин обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, изглед и садржину обрасца пропратнице, односно трофејног листа и начин њиховог издавања, као и начин вођења евиденције трофеја и издатих пропратница и трофејних листова.

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи

Члан 68.

Ловостајем заштићену дивљач дозвољено је одстрелити и у време кад је лов забрањен, у циљу спречавања појаве, спречавања ширења и сузбијања заразних болести животиња, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
Повређену и болесну ловостајем заштићену дивљач дозвољено је одстрелити без посебног одобрења и у време кад је лов забрањен, у случајевима када није могуће хватање ради лечења и збрињавања дивљачи.
Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи врше искључиво лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту.
Корисник ловишта дужан је да одмах по извршеном санитарном одстрелу ловостајем заштићене дивљачи обавести надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи.

Лов без одобрења

Члан 69.

Дивљач се може ловити без одобрења само у случају када од дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица.
Лов без одобрења у случају из става 1. овог члана организује и врши корисник ловишта на чијој територији је наступила непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица.
Корисник ловишта дужан је да одмах по извршеном лову из става 2. овог члана дивљачи обавести ловног инспектора и надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско-санитарног прегледа уловљене дивљачи.

Извоз дивљачи или делова дивљачи

Члан 70.

Корисник ловишта може извозити дивљач или делове дивљачи само ако је регистрован за обављање тих послова.

Оцењивање трофеја дивљачи

Члан 71.

Испитом за оцењивање трофеја дивљачи проверава се оспособљеност лица за стручно оцењивање трофеја дивљачи које се врши на основу стандарда које је утврдио CIC.
Испит за оцењивање трофеја дивљачи полаже се пред комисијом коју образује ловачки савез, члан CIC, а коју чине лица са лиценцом за обављање одређених послова у ловству и која води записник о полагању испита за оцењивање трофеја дивљачи.
Ловачки савез, члан CIC, издаје уверење о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи.
Висину накнаде за издавање уверења о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи утврђује ловачки савез, члан CIC, уз претходну сагласност Министарства.
Послове из ст. 2. и 3. овог члана ловачки савез, члан CIC, обавља као поверене.
Корисник ловишта дужан је да образује комисију за оцењивање трофеја дивљачи уловљене у том ловишту, чији чланови морају имати положен испит за оцењивање трофеја.
Трофејни лист издаје се на основу привремене оцене комисије из става 6. овог члана.
Министар ближе прописује начин и програм полагања испита за оцењивање трофеја дивљачи, изглед и садржину обрасца уверења о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању испита за оцењивање трофеја дивљачи.

Изношење трофеја дивљачи из земље

Члан 72.

Забрањено је изношење из земље трофеја дивљачи, препариране дивљачи и њених препарираних делова као трофеја, чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејних вредности националних првака.
Република Србија откупљује трофеје дивљачи чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака и који су оцењени од стране националне комисије.
Средства из става 2. овог члана обезбеђују се из Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине.
Ловачки савез, члан CIC, дужан је да се стара о трофејима дивљачи чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака.
Посао из става 4. овог члана ловачки савез, члан CIC, обавља као поверени.
Корисник ловишта дужан је да ловцу који је одстрелио дивљач чија је вредност трофеја изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака, уз трофејни лист и одговарајућу документацију, изда и одливак трофеја дивљачи који је веран оригиналу.
Одливак трофеја дивљачи чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака излаже се на међународним сајмовима ловачких трофеја на име ловца који је ту дивљач одстрелио.
Забрана из става 1. овог члана не односи се на препарирану дивљач и њене препариране делове као трофеје, који се могу привремено изнети из земље уз одобрење Министарства.
О издатим одобрењима из става 8. овог члана Министарство води евиденцију.

Национална комисија за изложбе и трофеје

Члан 73.

Националну комисију за изложбе и трофеје образује ловачки савез, члан CIC, уз сагласност Министарства.
Комисија из става 1. овог члана потврђује трофеје дивљачи оцењене највишим оценама, саставља листу трофејних вредности националних првака и решава о приговору на акт за привремену оцену трофеја дивљачи коју је дала комисија корисника ловишта.
Послови из ст. 1. и 2. овог члана врше се као поверени.
Министар утврђује листу трофејних вредности националних првака која се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Ловачки пси

Члан 74.

Ловац који користи ловачког пса у лову мора имати родовник и потврду о употребљивости у лову или идентификациону картицу издату на основу родовника и потврде о употребљивости у лову.
Корисник ловишта дужан је да води евиденцију о ловачким псима који се користе у лову.
Министар ближе прописује начин обуке и коришћења ловачких паса и изглед и садржину идентификационих картица за ловачке псе.

Ловни туризам

Члан 75.

Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно-туристичких услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту и дозволу за лов иностраном ловцу, као и све друге документе за ловачко оружје и ловачке псе иностраног ловца и извоз меса и трофеја дивљачи, у складу са одговарајућим прописима.
Туристичка агенција и пружалац ловно-туристичких услуга дужни су да услуге пружају у складу са овим законом и прописима којима се уређује туризам.

Забране у лову

Члан 76.

Забрањено је ловити ловостајем заштићену дивљач:
1) ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом и другим елементарним непогодама;
2) крупне дивљачи пригоном, погоном или псима, осим дивље свиње, вука, шакала и лисице;
3) употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких светлосних извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу), аеронаутичких машина, огледала, електронских уређаја, аудио уређаја и живих мамаца, као и употребом хране са омамљујућим средствима;
4) употребом паса који нису ловачки расни пси, паса који нису вакцинисани и обележени у складу са прописима којима се уређује ветеринарство и паса оних раса чија употреба није предвиђена ловном основом;
5) употребом сокола и других птица грабљивица у ловиштима у којима такав начин лова није предвиђен ловном основом;
6) употребом лука и стреле и самострела у отвореним ловиштима, као и у ограђеним ловиштима у којима такав начин лова на крупну дивљач није предвиђен ловном основом;
7) замкама или клопкама, а птице помоћу лепкова, мрежа и кућица са мрежом или помоћу других средстава за масовно хватање, односно уништавање птица;
8) гађањем из моторног возила и гажењем моторним возилом;
9) војничким оружјем и војничком муницијом;
10) ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са неолученим цевима која прима више од два метка, као и полуаутоматском пушком са неолученим цевима која није редуцирана на два метка;
11) крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље свиње;
12) осталим нехуманим методама и средствима која могу да изазову локални нестанак или озбиљан поремећај у популацији дивљачи.

Забране у коришћењу оружја и муниције

Члан 77.

Забрањено је ловити:
1) јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод 7 mm и тежином зрна лакшим од 9,0 g;
2) дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле;
3) јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод 6,2 mm и тежином зрна лакшим од 6,0 g;
4) срну и подмладак врста из ст. 1. и 3. овог члана ловачком муницијом калибра испод 5,6 mm и тежином зрна лакшим од 3,5 g.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ

1. Буџетски фондови за развој ловства

Члан 78.

Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије отвара Влада и њиме управља Министарство, на неодређено време.
Буџетски фонд за развој ловства аутономне покрајине отвара надлежни извршни орган аутономне покрајине и њиме управља надлежни покрајински орган, на неодређено време.
Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије и буџетски фонд за развој ловства аутономне покрајине финансирају се из прихода остварених од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и накнаде за ловну карту, у складу са овим законом.
На крају текуће године неискоришћена средства Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине преносе се у наредну годину.

Средства Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине

Члан 79.

Средства Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије користе се за:
1) израду програма развоја ловних подручја;
2) израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији;
3) друге намене, у складу са овим законом.
Расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије Министарство врши путем јавног конкурса, ако овим законом није друкчије одређено.

Средства буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине користе се за:
1) израду и спровођење програма развоја ловних подручја на територији аутономне покрајине;
2) израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у аутономној покрајини;
3) друге намене, у складу са овим законом и општим актом аутономне покрајине.
Расподелу средстава буџетског фонда за развој ловства аутономне покрајине надлежни покрајински орган врши путем јавног конкурса, ако овим законом није друкчије одређено.

2. Накнаде

Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи

Члан 80.

Корисник ловишта дужан је да плаћа накнаду за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи, ради остваривања општег интереса и дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог газдовања дивљачи.
Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи утврђује се у одговарајућем проценту од вредности планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за текућу ловну годину, и то 5% за ловишта посебне намене и 10% за остала ловишта, осим вредности планираног одстрела фазана.
Део накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи од 30% уплаћује се најкасније до 15. априла, а 70% најкасније до 31. децембра текуће ловне године.
Средства остварена од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи припадају Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије и буџетском фонду за развој ловства аутономне покрајине и уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Средства остварена од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи на територији аутономне покрајине у висини од 30% припадају Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије, а у висини од 70% припадају буџетском фонду за развој ловства аутономне покрајине.
Министар на предлог Коморе прописује висину накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи.

Накнада за ловну карту

Члан 81.

Министар на предлог Коморе прописује висину накнаде за ловну карту.
За добијање ловне карте накнада за ловну карту уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Средства остварена од накнаде за ловну карту припадају Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије и буџетском фонду за развој ловства аутономне покрајине и уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Средства остварена од накнаде за ловну карту на територији аутономне покрајине у висини од 30% припадају Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије, а у висини од 70% припадају буџетском фонду за развој ловства аутономне покрајине.
Средства остварена од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи из члана 80. став 5. овог закона и средства остварена од накнаде за ловну карту из става 4. овог члана на територији аутономне покрајине, а која припадају Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије користе се за послове од републичког значаја на територији аутономне покрајине.

3. Подстицајна средства

Програми унапређивања заштите и гајења дивљачи за ловну годину

Члан 82.

Ради унапређивања заштите и гајења дивљачи обезбеђују се подстицајна средства у буџету Републике Србије и у буџету аутономне покрајине.
Подстицајна средства која се обезбеђују у буџету Републике Србије користе се у складу са Програмом унапређивања заштите и гајења дивљачи за ловну годину (у даљем тексту: Програм), који доноси Министарство, односно програмом унапређивања заштите и гајења дивљачи за ловну годину за територију аутономне покрајине који мора бити у складу са Програмом.
Сагласност на Програм даје Влада.
Програми за оснивање узгајалишта дивљачи посебне намене имају приоритет при додели бесповратних средстава.
Подстицајна средства се могу користити као кредитна средства или бесповратно.
Средства неутрошена у текућој ловној години могу се користити за исте намене у наредној ловној години.

Расподела средстава

Члан 83.

Расподелу подстицајних средстава за унапређивање заштите и гајења дивљачи у складу са програмом врши Министарство, односно надлежни покрајински орган, на основу јавног огласа.

Право на коришћење подстицајних средстава

Члан 84.

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници ловишта и друга правна лица која се баве унапређивањем ловства (у даљем тексту: корисници средстава).
Корисници средстава уз пријаву на оглас прилажу пројекат, односно план за реализацију мера утврђених програмом.
О коришћењу подстицајних средстава Министарство, односно надлежни покрајински орган, са корисником средстава закључује уговор.

Извештај корисника средстава

Члан 85.

Корисник средстава дужан је да Министарству, а на територији аутономне покрајине надлежном покрајинском органу, доставља извештај о реализацији уговора до 31. децембра за текућу ловну годину.

Обавеза корисника ловишта

Члан 86.

Корисник ловишта дужан је да обезбеди средства за финансирање радова предвиђених ловном основом.

VIII. ШТЕТА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Мере за спречавање штете

Члан 87.

Корисник ловишта, власник и корисник земљишта, вода и шума на којима се ловиште налази, као и власник и корисник површина ван ловишта на којима се дивљач налази, дужан је да предузима све неопходне мере ради спречавања штете коју дивљач може починити људима или имовини.

Право на накнаду штете

Члан 88.

Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету има право на накнаду штете само ако је предузело прописане мере за спречавање штете од дивљачи.
Штету коју у ловишту проузрокује ловостајем заштићена дивљач дужан је да надокнади корисник ловишта.
Штету коју проузрокује трајно заштићена дивљач дужно је да надокнади министарство надлежно за послове заштите животне средине.
Штету коју проузрокује вук на територији на којој је трајно заштићен дужно је да надокнади министарство надлежно за послове заштите животне средине.
Штету коју проузрокује вук на територији на којој је ловостајем заштићен дужно је да надокнади Министарство, уколико су корисник ловишта и оштећено лице предузели прописане мере за спречавање штете.
Штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем заштићена дивљач дужно је да надокнади Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, уколико је власник, односно корисник површина ван ловишта предузео прописане мере за спречавање штете.

Захтев на накнаду штете

Члан 89.

Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету може да поднесе захтев за накнаду штете кориснику ловишта, у року од 10 дана од дана настанка штете.
Уз захтев из става 1. овог члана правно, односно физичко лице прилаже одговарајућу документацију којом доказује настанак штете од дивљачи.
Ако захтев за накнаду штете није усвојен у целини или ако се по њему не закључи споразум, односно поравнање у року од 30 дана од дана подношења захтева, правно, односно физичко лице може поднети тужбу код надлежног суда.
Министар ближе прописује мере за спречавање штете од дивљачи, поступак и начин утврђивања штете по претходно прибављеном мишљењу министра надлежног за послове заштите животне средине и у споразуму са министром надлежним за послове заштите животне средине утврђује висину накнаде штете од дивљачи.

Штета настала у току лова

Члан 90.

Корисник ловишта солидарно је одговоран са учесником у лову, који проузрокује штету у току лова организованог од стране корисника ловишта.
Министар ближе прописује мере безбедности којих су дужни да се придржавају правна и физичка лица у ловишту.

Накнада штете кориснику ловишта

Члан 91.

Правно, односно физичко лице које лови ловостајем заштићену дивљач супротно одредбама овог закона или на други начин уништава ловостајем заштићену дивљач, ловне и ловно-техничке објекте, ознаке граница или на други начин чини штету, одговорно је за незаконит лов и насталу штету и дужно је да штету надокнади кориснику ловишта.
Правно, односно физичко лице које начини штету на трајно заштићеним врстама дивљачи дужно је да штету надокнади Републици Србији.
Министар ближе прописује мере за спречавање штете на дивљачи, поступак и начин утврђивања штете по претходно прибављеном мишљењу министра надлежног за послове заштите животне средине и у споразуму са министром надлежним за послове заштите животне средине утврђује висину накнаде штете за дивљач уловљену супротно одредбама овог закона или на други начин уништену дивљач.

IX. НАДЗОР

Надзор над радом и применом закона

Члан 92.

Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши Министарство, ако овим законом није друкчије прописано.
Надзор над радом Коморе, јавних предузећа, привредних друштава и ловачких савеза врши Министарство.
Надзор над радом правних лица из става 2. овог члана састоји се од надзора над законитошћу рада и надзора над сврсисходношћу рада у вршењу послова који су им поверени овим законом.
Надзором над радом испитује се спровођење закона и других општих аката, а надзором над сврсисходношћу рада – делотворност и економичност рада и сврховитост организације послова.
Аутономној покрајини поверава се као поверени посао државне управе вршење инспекцијског надзора над применом одредаба овог закона у ловиштима која се у оквиру ловних подручја налазе на територији аутономне покрајине.

Инспекцијски надзор

Члан 93.

Инспекцијски надзор врши Министарство преко ловног инспектора у оквиру делокруга утврђеног овим законом.
Инспекцијски надзор на територији аутономне покрајине врши аутономна покрајина преко ловног инспектора у оквиру делокруга утврђеног овим законом.
Министарство је овлашћено да у надзору над радом ловних инспектора из става 2. овог члана захтева извештаје и податке о раду, утврди стање извршавања послова и упозори на уочене неправилности, издаје инструкције и да предузме мере на које је овлашћено.

Службена легитимација и службена значка

Члан 94.

У обављању послова инспекцијског надзора ловни инспектор мора имати службену легитимацију и службену значку.
Министар ближе прописује изглед и садржину службене легитимације и службене значке из става 1. овог члана, као и начин коришћења заштитне опреме ловног инспектора.

Услови које мора да испуњава ловни инспектор

Члан 95.

Послове ловног инспектора може да обавља лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, на којима је положило предмет из области ловства, са лиценцом за обављање одређених послова у ловству, са положеним државним стручним испитом и са најмање пет година радног искуства на стручним пословима из области ловства.

Права и дужности ловног инспектора

Члан 96.

У вршењу послова инспекцијског надзора ловни инспектор има право и дужност да утврђује и проверава:
1) услове прописане овим законом које корисник ловишта мора да испуњава за газдовање ловиштем;
2) квалитет стручног рада имаоца лиценце за обављање стручних послова заштите, гајења и коришћења дивљачи и имаоца лиценце за обављање послова ловочуварске службе;
3) спровођење ловне основе и годишњег плана;
4) планске документе, пословне књиге, евиденције и акте корисника ловишта прописане овим законом, као и осталу документацију корисника ловишта када је то потребно, ради увида у коришћење средстава, примену прописа и мера које се односе на дивљач и ловиште;
5) да ли се организовање лова, лов дивљачи и промет уловљене дивљачи и њених делова спроводи у складу са овим законом;
6) ловне карте, дозволе за лов, пропратнице и трофејне листове;
7) услове који су прописани овим законом за употребу ловачких паса у ловишту;
8) објекте у ловишту и радове који се изводе у ловишту;
9) издвајање, обрачун, евидентирање и коришћење средстава;
10) да ли се поштују забране предвиђене овим законом;
11) извршавање поверених послова прописаних овим законом.

Овлашћења ловног инспектора

Члан 97.

Ако ловни инспектор у вршењу послова из члана 96. овог закона утврди недостатак у примени овог закона и прописа донетих за његово спровођење, наложиће мере и одредити рок за отклањање утврђених недостатака и то:
1) привремену забрану лова ако корисник ловишта не газдује ловиштем у складу са планским документима и својим актима;
2) привремену забрану лова ако корисник ловишта не врши организовање лова дивљачи, лов дивљачи и промет уловљене дивљачи у складу са овим законом;
3) привремено одузимање незаконито уловљене дивљачи и њених делова, незаконито стављене у промет или незаконито присвојене угинуле дивљачи и њених делова, као и средстава и предмета којима су извршене ове радње и њихово безбедно чување до коначне одлуке надлежног органа;
4) предузимање одговарајућих радњи и активности за спречавање штете у хитним случајевима, у којима би наступила штета по општи интерес.

Поред мера из става 1. овог члана ловни инспектор може да:
1) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ и пријаву за кривично дело, због непоступања по одредбама овог закона и прописа донетих на основу њега;
2) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим законом.

Обавештавање других надлежних органа

Члан 98.

Ако у току вршења инспекцијског надзора ловни инспектор оцени да су поред повреде овог закона повређени и други закони и прописи којима се уређују питања од значаја за ловство, дужан је, поред предузимања мера за које је овлашћен, да обавести други надлежни орган.
Други надлежни инспекцијски орган о предузетим мерама извештава ловног инспектора.
У случајевима када ловни инспектор утврди такве повреде закона за које су истовремено прописане и надлежности других инспекцијских органа, обавезан је да без одлагања обавести министра како би се заједнички извршио надзор и предузеле одговарајуће мере.

Решење ловног инспектора

Члан 99.

Ако у току вршења инспекцијског надзора ловни инспектор утврди да корисник ловишта није ускладио спровођење ловне основе и годишњег плана доноси решење о привременој забрани лова и других радњи које су противне одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона.
У случају одузимања незаконито уловљене дивљачи и њених делова, незаконито стављене у промет или незаконито присвојене угинуле дивљачи и њених делова, као и средстава и предмета којима су извршене ове радње ловни инспектор доноси решење о одузимању, у року од три дана од дана њиховог одузимања.
У хитним случајевима у којима би наступила штета по општи интерес ловни инспектор доноси решење којим наређује спровођење мера за спречавање штете.

Надлежност за решавање по жалби

Члан 100.

По жалби на решење ловног инспектора, решава министар.
Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење министра по жалби је коначно и против њега се може водити управни спор.
По жалби на првостепено решење надлежног покрајинског органа у вршењу поверених послова решава министар.

Трошкови одузимања

Члан 101.

Трошкови који настају приликом одузимања незаконито уловљене дивљачи и њених делова, незаконито стављене у промет или незаконито присвојене угинуле дивљачи и њених делова, као и средстава и предмета којима су извршене ове радње падају на терет починиоца незаконите радње.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступи

Члан 102.

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ корисник ловишта – правно лице ако:
1) угрожава опстанак дивљачи у природи и њена станишта (члан 22. тачка 1);
2) прогања, злоставља, намерно повређује и узнемирава дивљач (члан 22. тачка 2);
3) заробљава и држи дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно уништава место за размножавање и одмор дивљачи, узима јаја од дивљачи или сакупља јаја заштићених врста птица (члан 22. тачка 3);
4) уноси у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и са фарми дивљачи, као и оштећене јединке дивљачи (члан 22. тачка 5);
5) у слободну природу на подручју Републике Србије уноси нове алохтоне дивље врсте дивљачи и њихове хибриде (члан 22. тачка 6);
6) трује дивљач (члан 22. тачка 10);
7) облаже отворене канале, акумулације, језера и обале водотока пластичним и другим материјалима супротно начину предвиђеном актом министра из члана 91. овог закона (члан 22. тачка 11);
8) не обустави лов угрожене врсте ловостајем заштићене дивљачи и предузме мере ради успостављања оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној основи за газдовање ловиштем (члан 27. став 1);
9) није закључио уговор са правним лицем регистрованим за обављање стручних послова у ловству и/или ловочуварских послова, а није регистрован за обављање тих послова (члан 38. став 4);
10) уступи или да у закуп ловиште или његов део другом кориснику на газдовање (члан 43. став 1);
11) не донесе ловну основу за ловиште које се налази у националним парковима и другим заштићеним природним добрима усклађену са прописима којима се уређују мере заштите и начин коришћења националног парка и прописима којима се уређује заштита природе (члан 47. став 2);
12) не донесе ловну основу усклађену са програмом развоја ловног подручја у оквиру кога се то ловиште налази (члан 47. став 3);
13) лови дивљач пре доношења годишњег плана (члан 48. став 6);
14) не изда, у складу са планским документом и својим општим актом, дозволу за лов крупне дивљачи на име ловца, дозволу за групни лов дивљих свиња на име вође групе, односно дозволу за лов ситне дивљачи на име вође групе (члан 63. ст. 1. и 2);
15) не донесе акте из члана 65. став 1. овог закона;
16) не одреди својим актом цене одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи (члан 66. став 2);
17) не обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи пре померања уловљене дивљачи са места одстрела на прописан начин (члан 67. став 1);
18) стави у промет уловљену дивљач и трофеје дивљачи, за које није издата пропратница, односно трофејни лист и одговарајућа документација у складу са прописима којима се уређује ветеринарство (члан 67. став 2);
19) врши санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи супротно члану 68. став 3. овог закона;
20) не обавести надлежну ветеринарску службу, по извршеном санитарном одстрелу ловостајем заштићене дивљачи, ради ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи (члан 68. став 4);
21) не организује и не врши лов у складу са чланом 69. став 2. овог закона;
22) не обавести ловног инспектора и надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско-санитарног прегледа уловљене дивљачи по извршеном лову дивљачи без одобрења (члан 69. став 3);
23) ако извози дивљач или делове дивљачи, а није регистрован за обављање тих послова (члан 70);
24) износи из земље трофеје дивљачи, препарирану дивљач и њене препариране делове као трофеје, чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејних вредности националних првака (члан 72. став 1);
25) лови ловостајем заштићену дивљач супротно члану 76. овог закона;
26) користи у лову оружје и муницију супротно члану 77. овог закона;
27) не плаћа накнаду за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи (члан 80. став 1).
Новчаном казном од 2.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ из става 1. овог члана и одговорно лице корисника ловишта – правног лица.
За привредни преступ из става 1. овог члана, поред прописане новчане казне кориснику ловишта – правном лицу може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене привредне делатности, а одговорном лицу заштитна мера забране вршења одређене дужности у трајању до 10 година.
За привредни преступ из става 1. овог члана може се уз казну изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење привредног преступа, односно који су настали извршењем привредног преступа.

Прекршаји

Члан 103.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не обавља поверене послове из члана 7. ст. 1. и 2, члана 8. став 1, члана 11. став 1. тач. 3), 4) и 5), члана 64. ст. 3. и 4, члана 71. ст. 2. и 3, члана 72. став 4. и члана 73. ст. 1. и 2. овог закона.
Новчаном казном од 500 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу коме су поверени послови.

Члан 104.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај корисник ловишта – правно лице ако:
1) држи дивљач у затвореном простору дуже од месец дана од дана престанка деловања елементарних непогода, односно излечења повреде или спровођења одређених мера гајења (члан 22. тачка 4);
2) врши жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи (члан 22. тачка 7);
3) пали у ловиштима коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње (члан 22. тачка 8);
4) употребљава средства за заштиту биља и друга хемијска средства у количинама и дозама које могу проузроковати штету на дивљачи (члан 22. тачка 9);
5) не поступа на хуман начин према дивљачи угроженој од елементарних непогода, у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести, приликом организованог хватања повређене дивљачи, насељавања дивљачи и испитивања урођених особина ловачких паса, као и према дивљачи за потребе научног истраживања, наставе, зоолошких вртова и музеја (члан 23. став 2);
6) уноси дивљач у ловиште, а није извршио њену здравствену контролу и није обезбедио одговарајућу документацију у складу са прописима којима се уређује ветеринарство (члан 25);
7) не предузме мере заштите здравља дивљачи и све друге мере ради спречавања појаве и ширења заразних болести дивљачи и зооноза (члан 26. став 1);
8) не предузме мере ради успостављања оптималне бројности ловостајем заштићене врсте дивљачи утврђене у ловној основи (члан 27. став 2);
9) видно не обележи, односно означи границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи, као и ловно-техничке објекте у ловишту (члан 35. став 5);
10) не поднесе извештај о извршавању обавеза из уговора на захтев Министарства, односно надлежног покрајинског органа (члан 41. став 4);
11) не донесе ловну основу у роковима прописаним чланом 47. ст. 5. и 6. овог закона;
12) у ловној основи не евидентира све извршене радове у ловишту најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину (члан 47. став 7);
13) пре израде годишњег плана не утврди бројно стање дивљачи у ловишту на начин прописан програмом развоја ловног подручја и утврђено бројно стање не прикаже у годишњем плану као матични фонд на почетку ловне године (члан 48. став 4);
14) не ускладе мере заштите и гајења дивљачи утврђене ловним основама (члан 50);
15) не дозволи вршење радњи предвиђених ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима (члан 51. став 1);
16) не сарађује са јавним предузећима и привредним друштвима у прикупљању података (члан 53. став 4);
17) ловочувару не изда легитимацију на прописаном обрасцу (члан 56. став 2);
18) не изда пропратницу за уловљену дивљач и трофејни лист на прописаном обрасцу (члан 67. став 3);
19) не води евиденцију о одстрељеној дивљачи, трофејима одстрељене дивљачи и о издатим трофејним листовима (члан 67. став 4);
20) не образује комисију за оцењивање трофеја дивљачи уловљене у ловишту ( члан 71. став 6);
21) не изда ловцу који је одстрелио дивљач чија је вредност трофеја изражена у CIC поенима већа од трофејне вредности националног првака уз трофејни лист и одговарајућу документацију и одливак трофеја дивљачи који је веран оригиналу (члан 72. став 6);
22) користи ловачке псе у лову који немају родовник и потврду о употребљивости у лову или идентификациону картицу издату на основу родовника и потврде о употребљивости у лову (члан 74. став 1);
23) не води евиденцију о ловачким псима који се користе у лову (члан 74. став 2).
Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице корисника ловишта – правног лица.

Члан 105.

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) зароби и држи дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно уништава место за размножавање и одмор дивљачи, узима јаја од дивљачи и сакупља јаја заштићених врста птица (члан 22. тачка 3);
2) унесе у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и фарми дивљачи, као и оштећене јединке дивљачи (члан 22. тачка 5);
3) врши жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи (члан 22. тачка 7);
4) пали коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима (члан 22. тачка 8);
5) не дозволи вршење радњи предвиђених ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима (члан 51. став 1).

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.

Влада ће установити ловна подручја у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Акте о установљавању ловишта донеће министар, односно старешина надлежног покрајинског органа у року од годину дана од дана установљења ловног подручја.

Члан 107.

Ловачка комора почеће са радом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Послове припреме за почетак рада Коморе врши Министарство.

Члан 108.

Корисници ловишта дужни су да обележе границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи, као и ловно-техничке објекте у ловишту у року од три месеца од дана потписивања уговора о давању права на газдовање ловиштем.

Члан 109.

Досадашњи корисник ловишта који не испуњава услове из овог закона дужан је да усклади своје пословање са одредбама овог закона у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 110.

Корисник ловишта који је ловиштем газдовао до дана ступања на снагу овог закона газдоваће тим ловиштем до окончања поступка установљења и доделе ловишта на газдовање у складу са овим законом.
Досадашњи корисник ловишта коме после ступања на снагу овог закона није додељено ловиште на газдовање, као и досадашњи корисник ловишта који јавним огласом није добио право на газдовање ловиштем има право на накнаду за неамортизовани део изграђених ловно-техничких и ловних објеката и на накнаду трошкова за ловну основу, ако су улагања у те објекте и ловну основу већа од прихода из газдовања ловиштем укључујући и чланарину ловаца која је уложена у ловиште.
Висину накнаде за неамортизовани део изграђених ловно-техничких и ловних објеката и накнаде трошкова за ловну основу утврђују споразумно ранији и нови корисник ловишта, а ако до споразума не дође висину накнаде утврђује надлежни суд.
Накнаду за неамортизовани део изграђених ловно-техничких и ловних објеката и накнаду трошкова за ловну основу плаћа нови корисник ловишта.

Члан 111.

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона обављала послове ловног инспектора, a која имају високо образовање другог образовног профила у односу на образовни профил утврђен у члану 95. овог закона, могу да наставе да обављају послове ловног инспектора, с тим што су дужна да у року од шест месеци од почетка рада Коморе добију лиценцу за обављање одређених послова у ловству.

Члан 112.

Прописи за спровођење овог закона биће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи донети на основу Закона о ловству („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93-исправка, 60/93-исправка и 101/05-др. закон), осим одредаба тих прописа који нису у складу са овим законом.

Члан 113.

Поступци започети према одредбама Закона о ловству („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93-исправка, 60/93-исправка и 101/05-др. закон), наставиће се по одредбама овог закона.

Члан 114.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о ловству („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93-исправка, 60/93-исправка и 101/05 – др. закон).

Члан 115.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРАВИЛНИЦИ