Након положеног стручног испита за стицање одређене лиценце члан Коморе може поднети захтев за издавање лиценце уз који доставља доказ о уплати накнаде за издавање лиценце. Накнаду за издавање лиценце потребно је уплатити на рачун Коморе бр: 205-206615-73 са позивом на бр: (3333 – ИД број). Висину накнаде погледати овде.