Полагање стручног испита – Стручни испит за стицање одређене лиценце може да полаже члан Коморе који поднесе пријаву за полагање испита (образац пријаве) и изврши уплату накнадe за полагање испита (висина накнаде) на рачун Коморе бр: 205-206615-73 са позивом на бр:5555-ИД број.

Издавање лиценце – Након положеног стручног испита за стицање одређене лиценце члан Коморе може поднети захтев за издавање лиценце уз који доставља доказ о уплати накнаде за издавање лиценце. Накнаду за издавање лиценце потребно је уплатити на рачун Коморе бр: 205-206615-73 са позивом на бр: (3333 – ИД број). Висину накнаде погледати овде.

Мировање лиценце – Сваки ималац лиценце може затражити мировање лиценце подношењем захтев за мировање лиценце (образац захтева преузмите овде) уз достављање доказа о уплати накнаде за мировање лиценце (висину накнаде погледајте овде) на рачун Коморе бр: 205-206615-73 са позивом на бр: 6666- Број лиценце. Обављање послова у ловству са лиценцом у мировању повлачи примену Кодекса и Дисциплинско-етичког правилника и губитак лиценце.

Лиценцу која се налази у мировању могуће је активирати, по потреби, и пре истека периода од годину дана, на који је стављена у мировање и то подношењем захтева за активирање лиценце. Услов за активирање лиценце су измирене обавезе по питању обавезне едукације за претходну, односно текућу годину.