АНАЛИЗА АКАТА И ПРЕДЛОГ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПРОПИСА

Анализа аката и предлог Ловачке коморе Србије за измену одговарајућих прописа, након догађаја у којем је рањен дечак током лова у Пироту

ПОВОДОМ немилог догађаја у Пироту када је дечак (13) задобио тешке телесне повреде у лову, Ловачка комора Србије је извршила анализу прописа којима се регулише организација и безбедност у лову и дала предлоге за измене прописа како би се овакве ситуације спречиле у будућности.
С ОБЗИРОМ на регулативу која, у овој ситуацији, одговорност за све радње у ловишту делегира кориснику ловишта, а само у једном акту прецизира да се под тим појмом мисли на стручну и ловочуварску службу, сматрамо да је потребно анализирати позицију службе кроз подзаконске акте.
ХИТНОСТ поступања је неминовна, јер пракса показује да се после ситуације у Петровцу на Млави када је снимљено дете у лову, сада дошло до повређивања детета у Пироту. Да би се спречиле фаталне последице у будућности констатујемо:

1.     Овлашћено лице корисника ловишта за издавање дозволе лов дивљачи, није лице које поседује лиценцу за обављање одређених послова у ловству (чл. 6. Правилник о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову, у даљем тексту: Правилник.)
Дакле стручно лице за газдовање ловиштем или ловочувар не морају знати колико је дозвола за лов издато од стране корисника ловишта.

2.    Пратилац у лову није лице које поседује лиценцу за обављање одређених послова у ловству (чл. 5 став 3. и 4. Правилника)
Иако је иницијално кроз Правилник којим се организује лов, пратилац у лову замишљен као изузетак којим би се изашло у сусрет кориснику ловишта само у ситуацијама када постоји спреченост да стручно лице за газдовање ловиштем или ловочувар (који чине професионалну стручну служба корисника ловишта и имају лиценце за обављање одређених послова у ловству) обаве законом предвиђене послове у ловишту, пратилац у лову је у пракси постао правило, као што је то био  случај у Пироту, што доводи до тога да ловочувари не присуствују лову и не морају да знају када и где се лов одвија, као и која је врста дивљачи и број јединки у лову одстрељено.

Правилником о газдовању ловиштем (чији је нацрт урадила Управа за шуме, а сагласност на исти даје Министарство надлежно за ловство) које усваја сваки корисник ловишта је предвиђено да Стручно лице за газдовање ловиштем предлаже управљачком органу корисника ловишта лица која испуњавају услове за пратиоце ловаца или вође група ловаца, у складу са законским прописима, што у пракси значи да коначну одлуку  доноси корисник ловишта. С обзиром да су ловачка удружења корисници највећег броја ловишта у Републици Србији, то значи да управни одбор ловачког удружења одређује ко ће бити пратилац у одређеном лову (члан 5. Став 2. Правилника о газдовању ловиштем). Осим што је као категорија уведен подзаконским актима у правни систем, пратилац у лову је споран и са аспекта начина утврђивања испуњености критеријума одређеног лица за обављање посла пратиоца у лову (чл.14. Правилника о газдовању ловиштем).

3.    Дозвола за лов се издаје најдуже на 7 дана (чл.9. став 1. Правилника о газдовању ловиштем), а за сваки дан се саставља извештај о извршеном лову. Поставља се питање места где се лов одвија, јер се на извештају о извршеном лову уноси само одредница
ловни ревир
(који уколико је превиђено ловном основом може обухватати изузетно велике просторне површине).
Како је прописима предвиђено да дозволу за лов издаје на 7 дана овлашћено лице корисника ловишта које не мора бити ималац лиценце за обављање стручних послова газдовања ловиштем или ловочуварских послова, то се упракси неретко догађа да ловочувар нема информацију када и на ком терену се организује лов.

4.    Подзаконским актима је одговорност за правилну организацију лова у надлежности корисника ловишта, међутим чланом 23. Правилника о газдовању ловиштем предвиђено је да
У циљу спровођења превентивних мера безбедности и сигурности, као и мера за спречавање других штета у ловишту за време организованог лова  стручна и ловочуварска служба је у обавези да између осталог :  обезбеде услове за добру прегледност терена приликом осматрања и лова дивљачи; обезбеде одговарајући простор за пробни хитац код лова оружјем са олученим цевима; припреме и држе безбедним део ловишта у којем је планирано обављање ловних активности; упознају сваког ловца о мерама безбедности којих су дужни да се придржавају у ловишту; предузимају мере за заштиту и безбедност живота, здравља и имовине учесника у лову, као и правних и физичких лица која се налазе у ловишту, а не учествују у лову приликом вршења лова.; предузима остале мере безбедности у ловишту и у лову

ДАКЛЕ ИАКО СТРУЧНА СЛУЖБА КОЈУ ЧИНЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ И ЛОВОЧУВАР НЕМАЈУ ПОДАТКЕ КОЛИКО ЈЕ ИЗДАТО ДОЗВОЛА, КОЛИКО ЈЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ИЛИ  ГРУПНИХ ЛОВОВА, КАО НИ КОЛИКО ЛОВАЦА ЛОВИ У ТОКУ ДАНА, ТРАЈАЊЕ И МЕСТО ЛОВА,
СНОСЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СВЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ЛОВУ.

Напомињемо да је Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10, у даљем тексту: Закон), предвиђена само прекршајана одговорност корисника ловишта и одговрност ималаца лиценци за стручно обављање послова, док је потпуно изостала прекршајна одговорност физичких лица за непоштовање прописа који се односе на организацију лова.

Подзаконским актима нису дефинисани, а морали би бити јер су изузетно значајни за безбедност у лову: погоничи, зборна места, место лова, начин искључења лица из лова.

Из свега наведеног надлежним органима подносимо следећи:
ПРЕДЛОГ

                     I.        Измена члана 6. Правилника о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову, у који би био унет нови став 1. који гласи:
Овлашћено лице корисника ловишта може бити лице које је ималац лиценце за обављање стручних послова газдовања ловиштем (у даљем тексту: Овлашћено лице корисника ловишта)
                    II.        Измена члана 5. Правилника о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову, у који би био унет нови став који гласи:
Стручно лице за газдовање ловиштем овлашћује лице које испуњава услове прописане законом, да буде пратилац у лову.
                  III.        Имајући у виду, да се у лову дивљачи погоном појављују и други учесници лова, потребно је подзаконским актом којим се дефинише безбедност у лову предвидети мере безбедности за остале учеснике у лову који осим ловаца могу бити погоничи, као директни учесници у лову, без којих се лов дивљачи погоном не би могао организовати. Предлажемо да се правилником који уређује изглед и садржину дозволе за лов и извештаја о извршеном лову, ближе дефинише улога погонича, а кроз обрасце дозволе и извештаја предвиде места за унос података о погоничима. Такође, у пракси се намеће потреба за присуство других лица у лову као што су: фотографи, новинари, камермани, лица која врше узорковање одстрељене дивљачи у научно-истраживачке сврхе и др. Сматрамо да би наведеним правилницима требало предвидети услове и мере безбедности за присуство наведених лица у лову.
                  IV.        У Правилнику о садржини и начину израде планских докумената у ловству, потребно је прописати обавезу доносиоца Годишњег плана за газдовање ловиштем да, у истом, јасно предвиди зборна места у ловишту и уцрта их у карту ловишта, а правилником који уређује изглед и садржину дозволе за лов (за групни лов), предвидети место за унос податка о зборном месту.
                    V.        Изменити прописе којима се регулише муниција у лову и јасно забранити коришћење муниције за неолучене цеви односно сачме пречника изнад 5 милиметaра (ознаке: „0“, „00“ и „PP“), осим кугле, која је коришћена приликом лова у Пироту.
                  VI.        У Правилник о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову, унети одредбу којом се дозвола за лов ближе дефинише као
исправа којом се ловац овлашћује да лови одређену врсту дивљачи
, чиме би се отклониле недоумице правосудних и полицијских органа, које су евидентиране у пракси приликом примене одредбе члана 276.став 2. КЗ-а.
                 VII.        Изменити прописе и увести прекршајне одредбе за физичка лица која крше правила у погледу безбедности и организације лова.
               VIII.        Упутити захтев МУП да се забрани продаја муниције која је забрањена за лов дивљачи (сачме пречника изнад 5 милиметaра, осим кугле).
                  IX.        Министарству Правде доставити предлог за измену члана 276. КЗ-а, којима би се значајно побољшала казнена политика, нарочито у делу који се односи на ситуације у којима је затечено лице без дозволе за лов, али без убијене или рањене или ухваћене дивљачи.
С тим у вези сматрамо да је неопходно променити чл.276. КЗ-а, у ставу 1. и 2. како би се затворила правна празнина која се појавила у пракси, да се у ситуацији када се не може доказати дело из става 2. одустаје од кривичног гоњења лица чак и за кривично дело из става 1.
Такође сматрамо целисходним да се уведе строжија казна за кривична дела у којима се је предмет дивљач веће вредности, те стога предлажемо да се у ст. 2. и 3. избегне алтернативно постављена могућност кажњавања.

У члану 276. Кривичног законика у ставу 1.после речи ко лови дивљач додају се речи «без дозволе за лов»:

(1) Ко лови дивљач без дозволе за лов или за време ловостаја или на подручју где је лов забрањен, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

У члану 276. Кривичног законика у ставу 2. бришу се речи «на туђем ловишту» и «новчаном казном или»:
(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије или рани дивљач или је ухвати живу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године

У члану 276. Кривичног законика у ставу 3. бришу се речи «новчаном казном или»:
(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у односу на крупну дивљач, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

Образложење предлога под тачком IX.

            Приликом процесуирања учинилаца кривичног дела незаконитог лова, службена лица у ловиштима су, у случају да је у ловишту ухваћено лице без дозволе за лов, али за које се не може доказати да је убио, ранио или ухватио живу дивљач, подносили кривичне пријаве за кривично дело из става 1. Пријаве су одбациване и нити један случај није добио епилог пред судом. Овакво поступање тужилаштва супротно је мишљењу писца Кривичног законика РС проф. др Зорана Стојковића (професор кривичног права на Правном факултету Универзитета у Београду), које је изнео у Коментару Кривичног законика, на страни 858. где поводом дела из чл. 276. став 2. каже да:

«Лов мора бити неовлашћен тј. без сагласности власника, односно корисника ловишта. За разлику од основног облика кривичног дела из става 1. овде је потребно да је дивљач уловљена. Уколико то није случај, постојаће основни облик из става 1, јер се може узети да онај ко лови на туђем ловишту, лови на подручју на коме је лов за њега забрањен.»

            Стога сматрамо да је потребно изменама јасно прецизирати члан 276. КЗ-а, како се не би дешавало да радње учинилаца које предствљају највећи број случајева у пракси остане некажњен. Напомињемо да се оваквим поступањем учинилаца осим незаконитог лова који се не открије, а којим се смањују фондови дивљачи, истовремено узнемирава дивљач и уништавају се њихова станишта.

Догађаји:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе, који нису присуствовали стручним скуповима за 2023. годину, у терминима током новембра и децембра месеца прошле године, да ћемо организовати стручно усавршавање ловних радника, у додатном термину, путем интернета. На овај...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Због честог интересовања, обавештавамо чланове ЛКС и потенцијалне кандидате за полагање стручног испита за стицање лиценце, да ће исти бити организован у првој половини априла месеца 2024. године. Позивамо кандидате да Комори благовремено доставе Пријаву за полагање...

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА У ВЕЗИ ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА СМЕШТАЈ ОРУЖЈА

Комора је обавештења од стране службених лица у ловиштима да је корисницима ловишта од стране појединих организационих јединица МУП-а атражено да обезбеде просторно-техничке услове који нису прописани чл. 10а. правилника о просторно-техничким условима за безбедно...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ СКУПА ЗА ЧЛАНОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), као професионална организација ловних радника, у складу са годишњим програмом едукације, организоваће у четвртак 21. децембра 2023. године, у просторијама Коморе, стручни скуп за чланове Коморе са лиценцом за израду...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), у складу са годишњим програмом едукације за 2023. год, организоваће током октобра и новембра месеца текуће године, стручне скупове за чланове Коморе са лиценцом за: обављање стручних послова газдовања ловиштем и обављање...