Штампа

Обавештење у вези издавања ознака ловочувара

 

Подсећамо све кориснике ловишта да је Ловачка комора Србије (у даљем тексту: Комора), још крајем 2012. године покренула процедуру израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Након указивања надлежним институцијама да на терену постоје проблеми, у смислу извршавања редовних дужности ловочуварске службе услед непоседовања ознаке ловочувара и одговарајуће легитимације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме подржало је иницијативу Коморе да буде носилац израде и дистрибуције ознаке ловочувара.

Обавештавамо све кориснике ловишта да се у поступку издавања ознака и легитимација својим ловочуварима придржавају Законских прописа који уређују ову област.

Члан 56. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), прописује да је правно лице код кога је ловочувар запослен дужно да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу. Правилником о ловочуварској служби („Службени гласник РС”, бр. 84/11), између осталог, прописан је изглед и садржина легитимације и ознаке ловочувара, а чланови 12. и 13. прописују следеће:

-        Ловочувар који изгуби легитимацију или ознаку или на други начин остане без легитимације, односно ознаке о томе одмах обавештава непосредног руководиоца.

-        Нова  легитимација, односно ознака ловочувара издаје се после оглашавања у  јавним  гласилима  да  изгубљена  или  на  други  начин  нестала  легитимација, односно ознака ловочувара више не важи.

-        Ловочувар коме престане служба или који буде постављен на друго радно место враћа  легитимацију и ознаку ловочувара у року од три дана од дана престанка службе или  дана постављења на друго радно место.

Системским и циљним тумачењем прописа произилази да су ознака ловочувара и легитимација неодвојиво повезане те да је одговорност на правном лицу код кога је ловочувар запослен у погледу издавања ознаке и легитимације.

Такође вас обавештавамо да се на основу добијених информација на терену дешавају злоупотребе ознаке ловочувара те исте доспевају у руке лица која нису ловочувари који своје послове обављају код одређеног корисника ловишта.

Имајући у виду недовољну уређеност овог питања Комора је Управи за шуме поднела иницијативу за прецизније дефинисање прописа који обухватају ово веома значајно питање.